Положення про мультимедіатеку дошкільного навчального закладу

Положення про мультимедіатеку – розроблено відповідно до КОНЦЕПЦІї ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ Схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150

1. Загальні положення

1.1. Це положення є основою для створення та діяльності мультимедіатеки ДНЗ.

1.2.Мультимедіатека є структурним підрозділом ДНЗ, що бере участь в освітньому процесі з метою забезпечення прав його учасників на безкоштовне, оперативне, широке користування інформаційними ресурсами.

1.3. Цілі діяльності мультимедіатеки співвідносяться з цілями дошкільного закладу: на основі впровадження інформаційних технологій формування загальної культури осо­бистості вихованців і засвоєння ними обов'язкового мінімуму змісту освітніх програм; адаптація дітей до життя в суспільстві; створення основи для усвідомленого вибору та по­дальшого освоєння професійних освітніх програм; виховання патріотизму, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до родини, навколишньої природи; формування здорового способу життя.

1.4. Мультимедіатека керується у своїй діяльності чинним законодавством та цим По­ложенням.

1.5. Діяльність мультимедіатеки грунтується на принципах демократії, гуманізму, за­гальнодоступності, пріоритету загальнолюдських цінностей, громадянськості, вільного розвитку особистості.

1.6. Порядок користування джерелами інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються цим Положенням.

1.7. Дошкільний заклад несе відповідальність за доступність та якість інформаційного обслуговування в діяльності мультимедіатеки.

1.8. Організація обслуговування учасників освітнього процесу проводиться відповід­но до правил техніки безпеки, протипожежних та санітарно-гігієнічних вимог.

1.9. Це Положення може бути змінене і доповнене відповідно до наказу завідувача.

2. Основні завдання

2.1. Надання учасникам освітнього процесу — педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) вихованців (далі — користувачам) доступу до інформаційних освітніх ресурсів, представлених на різних носіях: цифрових (CD-, DVD-диски), комуніка­тивних (комп'ютерні мережі) та інших.

2.2. Виховання культурної і громадянської самосвідомості дітей, допомога в соціаліза­ції, розвитку їх творчого потенціалу через використання інформаційних технологій.

2.3. Формування у педагогів вільного володіння навичками незалежного користуван­ня інформаційними ресурсами: пошук, відбір та критична оцінка інформації.

2.4. Удосконалення наданих освітніх послуг на основі впровадження нових інформа­ційних технологій та комп'ютеризації процесу навчання.

2.5. Удосконалення професійної майстерності педагогів.

2.6. Застосування та поширення у професійному середовищі інноваційних освітніх методик і технологій.

3. Основні функції

3.1. Мультимедіатека формує фонд інформаційних ресурсів закладу, зокрема:

- Комплектує універсальний фонд навчальних, художніх, наукових, довідкових, педагогічних, методичних і науково-популярних матеріалів на електронних но­сіях інформації.

  • Поповнює фонд інформаційними ресурсами мережі інтернет, базами та банка­ми даних інших установ і організацій.

- Акумулює фонд матеріалів, створених у ДНЗ (презентації та інші методичні розробки педагогів).

- Здійснює розміщення, організацію і збереження матеріалів.

3.2. Створює інформаційну базу:

- Здійснює аналітико-синтетичну переробку інформації.

- Започатковує і веде каталог бази даних ДНЗ.

- Забезпечує інформування користувачів про інформаційну продукцію.

3.3. Здійснює диференційоване інформаційне обслуговування педагогічних пра­цівників:

- Виявляє інформаційні потреби і задовольняє запити, пов'язані з навчанням, вихованням і збереженням здоров'я дітей.

- Виявляє інформаційні потреби і задовольняє запити в галузі педагогічних інно­вацій та нових технологій.

- Створює банк педагогічної інформації як основу єдиної інформаційної служби закладу, накопичує, систематизує інформаційну базу за освітніми лініями чин­них програм та вікових особливостей вихованців.

- Організовує доступ до банку педагогічної інформації на будь-яких носіях, пе­регляд електронних версій педагогічних праць науковців.

- Підтримує діяльність педагогічних працівників в області створення інформа­ційних продуктів (документів, баз даних, веб-сторінок, презентацій тощо).

- Сприяє проведенню занять з формування інформаційної культури, є базою для проведення практичних занять по роботі з інформаційними ресурсами.

- Сприяє організації освітнього процесу та дозвілля вихованців, батьків, педа­гогів (перегляд відеофільмів, CD-дисків, презентацій, розвивальних комп'ю­терних програм тощо).

4. Організація діяльності мультимедіатеки

4.1. Мультимедіатека входить до структури методичного кабінету і є спеціалізова­ним робочим осередком для роботи з мультимедійними, мережевими і подібними ре­сурсами.

4.2. Із метою модернізації освітнього процесу в умовах інформатизації та комп'юте­ризації мультимедіатеку забезпечують:

- Сучасною електронно-обчислювальною, телекомунікаційною та копіювально-розмножувальною технікою і необхідними програмними продуктами.

- Ремонтом і сервісним обслуговуванням техніки й устаткування.

4.3. ДНЗ створює умови для збереження обладнання та майна мультимедіатеки.

4.4. Відповідальність за створення необхідних умов для діяльності мультимедіатеки несе вихователь-методист.

4.5. З метою найповнішого використання інформаційних ресурсів у роботі з дітьми та педагогами мультимедіатеку закладу забезпечують доступом до ресурсів мережі інтернет.

5. Права та обов'язки відповідального за мультимедіатеку

5.1. Працівники мультимедіатеки мають право:

- Самостійно обирати форми, засоби та методи інформаційного обслуговування освітнього процесу відповідно до цілей і завдань, зазначених у цьому Положенні.

- Проводити в установленому порядку заняття з розвитку навичок інформацій­ної культури користувачів.

5.2. Працівники мультимедіатеки зобов'язані:

- Забезпечувати користувачам можливість роботи з інформаційними ресурсами ДНЗ.

- Інформувати користувачів про види послуг, які надає мультимедіатека.

- Забезпечувати наукову організацію роботи мультимедіатеки.

- Формувати фонди інформаційних матеріалів відповідно до інтересів, потреб і запитів усіх категорій користувачів.

- Удосконалювати інформаційне обслуговування користувачів.

- Забезпечувати збереження носіїв інформації, їх систематизацію, розміщення та зберігання.

- Забезпечувати режим роботи мультимедіатеки відповідно до потреб користу­вачів і режиму роботи закладу.

- Підвищувати рівень своєї кваліфікації.

6. Права та обов'язки користувачів мультимедіатеки

6.1. Користувачі мультимедіатеки мають право:

- Отримувати повну інформацію про склад фонду мультимедіатеки, інформацій­них ресурсів і послуг, які вона надає.

- Користуватися довідковим апаратом мультимедіатеки (каталогами).

- Отримувати консультаційну допомогу з питань пошуку та вибору джерел ін­формації.

- Отримувати в тимчасове користування або для використання в приміщеннях ДНЗ матеріали з фонду мультимедіатеки та інших джерел інформації (інтер-нет, комп'ютерні мережі).

- Отримувати консультаційну допомогу з питань роботи з інформацією на носі­ях, користування електронним та іншим обладнанням.

6.2. Користувачі мультимедіатеки зобов'язані:

- Дбайливо ставитися до матеріалів фонду мультимедіатеки, обладнання, інвен­тарю.

- Підтримувати порядок розміщення матеріалів і устаткування при роботі з мультимедіатекою.

- Переконатися при отриманні матеріалів мультимедіатеки у відсутності дефек­тів; у разі їх виявлення — проінформувати про це відповідального за мультимедіатеку. Відповідальність за виявлені дефекти в матеріалах несе останній ко­ристувач.

- Замінювати матеріали мультимедіатеки у разі їх втрати чи псування рівноцін­ними або компенсувати збитки.

- Повертати матеріали у встановлені терміни.

- Повністю розрахуватися з мультимедіатекою при звільненні з роботи.

7. Порядок користування мультимедіатекою

7.1. Порядок користування мультимедіатекою визначається такими положеннями:

- Рух фонду мультимедіатеки фіксується в книзі обліку (посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо).

- Користувачі можуть продовжити термін користування матеріалами фонду мультимедіатеки, якщо на них відсутній попит з боку інших користувачів.

- Матеріали, призначені для роботи в методичному кабінеті та інших приміщен­нях закладу, додому не видаються.

- Організація роботи визначається вимогами СанПіНу і нормами охорони праці при роботі з комп'ютерною технікою.

- Ознайомлення з фондом мультимедіатеки проводиться в позаробочий час.

- Працювати за одним персональним комп'ютером дозволено не більше ніж двом особам одночасно.

- З усіх питань пошуку інформації в інтернеті користувач має звертатися до від­повідального за мультимедіатеку.

- Забороняється звернення до платних ресурсів інтернету.


Положення про порядок користування інтернетом

у дошкільному навчальному закладі

1. Загальні положення

1.1. Використання мережі інтернет в освітньому закладі спрямовано на розв'язання завдань освітнього процесу, ведення ділової документації.

1.2. Це Положення регулює умови та порядок використання мережі інтернет в ДНЗ.

1.3. Користувачами мережі інтернет є працівники закладу.

1.4. До роботи в мережі інтернет допускаються особи, які пройшли реєстрацію і зобов'я­залися дотримуватися вимог до роботи.

2. Організація використання мережі інтернет в ДНЗ

2.1. Питання використання можливостей мережі інтернет у освітньому процесі слід розглядати на засіданнях педагогічної ради освітнього закладу.

2.2. У робочий час заборонено використовувати інтернет не за цільовим призна­ченням.

2.3. Принципи розміщення інформації на інтернет-ресурсах покликані забезпечувати:

- Дотримання чинного законодавства, інтересів і прав громадян.

- Захист персональних даних вихованців, батьків і педагогів.

- Достовірність і коректність інформації.

2.4. Персональні дані вихованців (прізвище та ім'я, вік, фото, адреса, телефони та інша інформація особистого характеру) можуть бути розміщені на інтернет-ресурсах лише з письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють. Персональні дані працівника ДНЗ — лише з його письмової згоди.

2.5. В інформаційних повідомленнях про заходи, розміщених на сайті ДНЗ без пові­домлення та отримання згоди згаданих осіб або їх законних представників, можуть бути зазначені лише прізвище та ініціали.

2.6.При отриманні згоди на розміщення персональних даних представник ДНЗ зобов'язаний роз'яснити можливі ризики і наслідки їх опублікування. ДНЗ не несе від­повідальності за такі наслідки, якщо попередньо було отримано письмову згоду особи на опублікування персональних даних.

3. Права, обов'язки та відповідальність користувачів

3.1. Користувачі «точки доступу до інтернету» в ДНЗ мають право:

- Працювати в мережі Інтернет протягом однієї години. За необхідності час ро­боти може бути збільшений за погодженням із завідувачем чи вихователем-методистом та за відсутності попиту інших користувачів на користування інтернет-ресурсами.

- Зберігати отриману інформацію на знімному диску (СD, флеш-накопичувачі). Знімні диски слід попередньо перевіряти на наявність вірусів.

- Розміщувати власну інформацію в мережі інтернет на інтернет-ресурсах.

- Мати обліковий запис електронної пошти на інтернет-ресурсах.

3.2. Користувачам «точки доступу до інтернету» в ДНЗ заборонено:

- Передавати інформацію, що є комерційною, державною або особистою таєм­ницею.

- Поширювати інформацію, що принижує честь і гідність громадян.

- Поширювати образливу, неправдиву інформацію, погрози тощо.

- Відвідувати сайти, які не стосуються навчальних ресурсів (згідно з класифіка­тором інформації, яка не стосується освітнього процесу).

- Укладати будь-які угоди через інтернет.

- Завантажувати файли на комп'ютер без спеціального дозволу, дозволено за­вантажувати файли лише на власні знімні диски.

- Встановлювати на комп'ютерах додаткове програмне забезпечення.

- Змінювати конфігурацію комп'ютерів, зокрема системні налаштування комп'ютера і всіх програм, встановлених на ньому (заставки, тло робочого сто­лу, стартову сторінку браузера тощо).

- Вмикати, вимикати і перезавантажувати комп'ютер без узгодження з відпові­дальним за організацію роботи з інтернетом і обмеження доступу.

- Здійснювати дії, спрямовані на «злам» будь-яких комп'ютерів, що розміщені як у ДНЗ, так і за його межами.

3.3. Відповідальність і обов'язки користувачів:

- Користувачі несуть відповідальність за зміст переданої, прийнятої і друкованої інформації.

- Користувачі мають дотримуватися тиші, порядку і чистоти в «точці доступу до інтернету».

- Осіб, які не дотримуються регламенту роботи, позбавляють права роботи в ме­режі інтернет.

- За нанесення будь-якого збитку (псування майна) користувач несе матеріаль­ну відповідальність.


Орієнтовні формулювання для внесення змін у посадові інструкції

адміністрації дошкільного навчального закладу, у якому використовують ІКТ

2. Завдання та обов'язки

2.1. Забезпечує доступ працівників до інтернету.

2.2. Стежить за станом комп'ютерної техніки. У разі потреби ініціює звернення до ремонтної (сервісної) організації. Контролює виконання ремонтних робіт.

2.3. Реєструє користувачів мережі інтернет у спеціальному журналі.

2.4. Надає допомогу користувачам під час сеансів роботи в мережі.

2.5. Бере участь у організації навчання працівників ДНЗ щодо використання інтерне­ту в професійній діяльності.

2.6. Організовує контроль використання мережі інтернет в дошкільному закладі.

2.7. Регулярно оновлює антивірусне програмне забезпечення. Контролює перевір­ку користувачами зовнішніх електронних носіїв інформації (СВ, флеш-накопичувачів) на відсутність вірусів.

2.8. Стежить за вхідною кореспонденцією на адресу електронної пошти закладу.

2.9.Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, зокрема ІКТ-компе-тентність, з метою максимально ефективного використання можливостей інтернету в освіт­ньому процесі.

2.10. Дотримується правил і норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, правил використання мережі інтернет.

2.11. Встановлює контакти із зовнішніми організаціями з питань використання ІКТ в освітній та управлінській діяльності.

2.12. Планує та організовує навчання педагогічних кадрів з питань використання ІКТ в освітній діяльності.

2.13. Збирає і накопичує інформацію про значущі для дошкільного закладу інновації в області застосування ІКТ у освітній діяльності.

2.14. Планує і організовує проведення семінарів, конференцій та інших заходів з ви­вчення і поширення перспективного досвіду щодо застосування ІКТ у дошкільному закладі.

2.15. Контролює використання засобів ІКТ у освітній та управлінській діяльності.

2.16. Розробляє методики впровадження ІКТ у освітню та управлінську діяльність.

3. Права

3.1. Віддає розпорядження користувачам «точки доступу до інтернету» в межах своєї компетенції.

3.2. Робить зауваження користувачам «точки доступу до інтернету» щодо порушення правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, поведінки, регламенту роботи в інтер-неті тощо.

3.3. Вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення педагогічних пра­цівників, які методично грамотно і ефективно використовують ІКТ в освітньому процесі.

4. Відповідальність

4.1. Несе відповідальність за належне й своєчасне виконання обов'язків, покладених на нього цією посадовою інструкцією.

4.2. Дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та норм охорони праці в освітньому закладі.


Орієнтовні формулювання для внесення змін у посадові інструкції педагогічних працівників дошкільного закладу

2. Завдання і обов'язки

2.1. Планує використання ресурсів мережі інтернет у освітньому процесі з урахуван­ням специфіки роботи групи та вікових особливостей вихованців.

2.2. Використовує у своїй діяльності електронну адресу і паролі для роботи в мере­жі інтернет та інформаційному середовищі дошкільного закладу.

2.3. Застосовує численні прийоми, методи і засоби ІКТ, зокрема можливості інтернету, для поліпшення якості освітнього процесу.

2.4.Систематично підвищує свою фахову кваліфікацію, зокрема ІКТ-компетентність, компетентність у використанні можливостей інтернету в освітньому процесі.

2.5. Дотримується правил і норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежно­го захисту, правил використання мережі інтернет.

4. Відповідальність

4.1. Несе відповідальність за збереження комп'ютерного обладнання та дотриман­ня техніки безпеки при роботі з ним.

5. Повинен знати

5.1. Дидактичні можливості використання ресурсів мережі інтернет.

5.2. Правила безпечного використання мережі інтернет.