1

Глосарій

А

Аккаунт – запис, який містить інформацію про користувача

комп’ютерної мережі. Інколи цим словом визначається сама можливість доступу в мережу.

Анімація – зміна вигляду, форми, розмірів або взаємного розміщення

об’ємів на екрані, які створюють ефект мультиплікації.

Архівування файлів - службова операція на комп'ютері, що дозволяє упакувати групу файлів в один файл-архів для економії місця на магнітних носіях.

Архівація - створення резервної копії даних. Резервну копію часто зберігають на гнучких дисках і магнітних стрічках стримера. Регулярне проведення архівації є необхідною процедурою для захисту інформації у випадку псування твердого диска або ушкодження даних.

Аудіоконференція– голосове спілкування декількох осіб, що

знаходяться на різних географічних широтах, за допомогою використання системи комунікацій, комп’ютерних технологій або телефону.

Аудіовізуальні засоби навчання –це технічні засоби і медіа тексти,

призначені для зорового, слухового впливу й сприйняття в навчальному процесі.

Аудіовізуальні технології –це сукупність методів, аудіовізуальних

засобів, що забезпечують здійснення збирання, збереження, переробки й передачі аудіовізуальної інформації.

Б

База даних - автоматизоване сховище даних. У ній за допомогою програмних комплексів - СУБД (система управління базами даних) накопичуються, зберігаються, обробляються і представляються в потрібному для користувача вигляді величезні обсяги інформації .

Блог – це Інтернет-сайт, що періодично оновлюється, формат якого

відповідає стандарту RSS. Підкастинг є розширеним варіантом блоггінгу (створення блогу), який, крім текстової інформації, вміщує аудіо- або відеофайли.

Блог –(англ. blog, від weblog, «мережний журнал або щоденник подій»)

– це веб-сайт, основний зміст якого – регулярно добавляти записи, зображення або відео.

В

Веб-сайт – сукупність веб-сторінок, що об’єднані по змісту і мають

спільну структуру і навігацію.

Веб-сторінка (Web-сторінка) – окремий документ в Інтернет (World

WideWeb), який може містити текст, графіку, звукове зображення, анімацію та інші мультимедіа-об’єкти, а також гіпертекстові посилання.

Відеоблог – блог, основним змістом якого є представлення у вигляді

відеофайлів.

Відеотека – це приватна чи публічна колекція, відеофонд аудіовізуальних текстів.

Візуальні засоби навчання –це технічні засоби і медіатексти,

призначені для зорового впливу й сприйняття в навчальному процесі.

Вікно - прямокутний сегмент екрана, обмежений рамкою.

Вікно додатка - вікно, у якому виконується прикладна програма або працює програмний додаток.

Вікно документа - вікно, у якому розміщується документ - об'єкт обробки прикладної програми. Може бути частиною вікна додатка.

Г

Головне меню- основний елемент керування Робочого столу операційних систем Windows, призначений для швидкого доступу до додатків і службових функцій операційної системи. Викликається клацанням мишею на кнопці Пуск.

Графічний редактор - програма, призначена для створення та/або редагу-вання графічних зображень. Окремо розглядають два класи графічних редакторів: растрові редактори і векторні редактори. Приклади: Paintbrush, CorelDRAW, AdobePhotoshop.

Д

Дистанційна освіта методично організований дистанційний процес отримання знань і навичок за допомогою ІКТ.

Дистанційне навчання - процес передачі й засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому інформаційно-освітньому середовищі, яке базується на застосуванні сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Е

Електронна бібліотека –сукупність електронних книг, які розміщенні

на одному або декількох мережевих серверах.

Електронний документообіг - сукупність процесів складання, оброблення, передавання, одержання, зберігання та використання документів, поданих в електронній формі, що здійснюються з застосуванням перевірки цілісності, автентичності та підтвердження факту одержання таких документів.

Електронна дошка –це комп’ютерний додаток, що оперує разом із

графічними або текстовими зображеннями, дозволяє декільком користувачам на різних комп’ютерах, що входять в єдину мережу, оперувати з одним і тим самим зображенням. У дистанційному навчанні електронна дошка використовується під час проведення телеконференцій і під час організації віртуальних аудиторних дошок.

Електронна пошта - обмін повідомленнями між користувачами за допомогою ІКТ.

Електронна таблиця- структура даних, що забезпечує автоматичне виконання розрахунків по введеним у чарунки формулам.

Є

Єдиний інформаційний простір- сукупність інформації, технологій її обробки, збереження та передачі, що функціонують на основі єдиних принципів і загальних правил.

І

ІКТ – (інформаційно-комунікаційні технології) сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

ІКТ-компетентність –це загальна здатність до обробки інформації й

комунікації в сучасному світі. Включає в себе ефективне використання засобів інформаційних телекомунікаційних технологій

Інновація – комплексна діяльність, спрямована на створення (народження, розробку), освоєння, використання й розповсюдження нового.

Інновації

1) новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери (Закон України «Про інноваційну діяльність»);

2) кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді:

  • нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку,
  • нового або вдосконаленого технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності;
  • нового підходу до надання публічних послуг.

Інноваційні педагогічні технології як процес– це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів».

Інноваційна освітня технологія –це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни до результату освітянського процесу і є багатокомпонентною моделлю, що включає в себе:

– навчальну інноваційну технологію (підбір операційних дій педагога з учнем, в результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу),

– виховну інноваційну технологію (мистецькі засоби і прийоми впливу на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті загальнолюдських),

– управлінську інноваційну технологію (сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення).

Інформаційна безпека- захищеність інформації та інфраструктури, що її підтримує, від впливів, здатних завдати збитків власникам або користувачам інформації.

Інтернет –всесвітня мережа, яка забезпечує зв’язок між комп’ютерами.

Містить багато служб, які дозволяють використовувати Інтернет в

різноманітних напрямках.

Інтернет-бібліотека –сукупність відомостей, що містяться і належним

чином систематизовані в Інтернеті, яка відкриває можливість могутньоговпливу на еволюцію суспільства і дає змогу вважати її «господаря» специфічною інформаційною «п’ятою владою».

Інтернет-сайт – набір тематично схожих електронних матеріалів, що

розміщені за певною Інтернет-адресою.

Інформаційні послуги - діяльність, спрямована на задоволення потреб користувача шляхом ІКТ.

Інформаційна культура особистості – це одна із складових культури

людини; сукупність інформаційного світобачення, системи знань і вмінь, що забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність за оптимальним задоволенням особистих інформаційних потреб.

Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчального закладу – забезпечення освітнього процесу необхідними науково-педагогічними, навчально-методичними, інформаційно-довідковими, інструктивно-організаційними, нормативно-методичними, технічними і іншими матеріалами, які використовуються в навчально-виховному процесі конкретного навчального закладу.

К

Комп'ютер - пристрій для введення, обробки і відображення всілякої інформації.

Комп'ютерна система- сукупність апаратного і програмного забезпечення, що діє спільно.

Комп’ютерна грамотність –це здатність використовувати комп’ютерну техніку, знання основ інформатики, інформаційні технології.

Комп’ютеризація навчання –у вузькому значенні – застосування

комп’ютера як засобу навчання; в широкому – застосування комп’ютера в навчальному процесі з різною метою. Система комп’ютерного навчання включає технічне (комп’ютер), програмне й навчальне забезпечення.

Комп’ютерні інформаційні технології –це сукупність систематичних,

масових способів і прийомів обробки інформації у всіх видах людської

діяльності з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки і

програмного забезпечення.

М

Медіаосвіта –вивчення медіа, яке відрізняється від вивчення за

допомогою медіа. Медіаосвіта пов’язана одночасно з пізнанням того, як створюються і розповсюджуються медіатексти, так і з розвитком аналітичної здатності для інтерпретації і оцінки; напрям у педагогіці, що виступає за вивчення «закономірностей масової комунікації(преса, телебачення, радіо, кіно, відео). Основне завдання медіаосвіти – підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різноманітної інформації.

Медіатека –заклад чи структурний підрозділ, що вміщує сукупність

фондів медіатекстів на будь-яких носіях і різноманітних інформаційних,

технічних засобів, мультимедіа; містить комплекс пристроїв для збереження і сприйняття медіатекстів різних видів.

Мультимедіа –комп’ютерні системи з інтегрованою підтримкою

звукозаписів і відеозаписів.

Мультимедійні технології– способи підготовки електронних

документів, що вміщують візуальні й аудіоефекти, мультипрограмні

різноманітні ситуації під єдиним управлінням інтерактивного програмного забезпечення.

Web-сайт- представництво у мережі Internet у вигляді сукупності Web-сторінок, об'єднаних за змістом і фізично розміщених на одному Web-сервері.